Zebrania

Terminarz i tematyka spotkań z rodzicami

w roku szkolnym 2021/2022 

LP.

DATA

TEMATYKA

1.

01.09.2022r. Spotkania rodziców uczniów klas 1 z wychowawcami.

2.

23.09.2022r. Spotkania z rodzicami:
przedstawienie organizacji roku szkolnego, wymagań edukacyjnych z poszczególnych   przedmiotów, kryteriów zachowania, informacji na temat spełniania obowiązku nauki;
wybór Oddziałowych Rad Rodziców.

3.

04.11.2022r.

Konsultacje z nauczycielami w godz. 16:00 -17:00

4.

09.12.2022r.

Spotkania z rodzicami: przekazanie informacji  dotyczących wyników dydaktyczno-wychowawczych uczniów; przekazanie informacji  o przewidywanych niedostatecznych ocenach śródrocznych.

Spotkanie  rodziców uczniów klas 1 z psychologiem dotyczące kondycji psychicznej młodzieży.

5.

20.01.2023r.

Spotkania z rodzicami: omówienie wyników  klasyfikacji śródrocznej.

Spotkanie  rodziców uczniów klas 2 z przedstawicielami policji dotyczące profilaktyki uzależnień.

6.

24.03.2023r.

 

Konsultacje z nauczycielami w godz. 16:00 – 17:00.

Spotkania z rodzicami uczniów klas 4: przekazanie informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania uczniów klas 4.

7.

18.05.2023r.

(czwartek)

 

Spotkania z rodzicami: przekazanie informacji dotyczących wyników dydaktyczno-wychowawczych uczniów, przekazanie informacji  o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania uczniów klas 1-2-3.