Zebrania

Terminarz i tematyka spotkań z rodzicami

w roku szkolnym 2020/2021 

LP.

DATA

TEMATYKA

1.

25.09.2020r. Przedstawienie: organizacji roku szkolnego, wymagań edukacyjnych z poszczególnych   przedmiotów, kryteriów zachowania, informacji na temat spełniania obowiązku nauki; wybór Oddziałowych Rad Rodziców.

2.

06.11.2020r.

Konsultacje z nauczycielami – po wcześniejszym umówieniu.

3.

11.12.2020r.

Przekazanie informacji  dotyczących wyników dydaktyczno-wychowawczych uczniów; przekazanie informacji  o przewidywanych niedostatecznych ocenach śródrocznych.

Spotkanie  rodziców uczniów klas 2 z przedstawicielami policji dotyczące profilaktyki uzależnień.

4.

05.02.2021r. Omówienie wyników  klasyfikacji śródrocznej.

5.

26.03.2021r.

Konsultacje z nauczycielami dla rodziców uczniów klas 1-2 – po wcześniejszym umówieniu.

Przekazanie informacji  o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania uczniów klas 3.

6.

20.05.2021r.

(czwartek)

Przekazanie informacji  dotyczących wyników dydaktyczno-wychowawczych uczniów.

Przekazanie informacji  o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania uczniów klas 1-2.