Zebrania

Terminarz i tematyka spotkań z rodzicami

w roku szkolnym 2021/2022 

LP.

DATA

TEMATYKA

1.

24.09.2021r. Przedstawienie: organizacji roku szkolnego, wymagań edukacyjnych z poszczególnych   przedmiotów, kryteriów zachowania, informacji na temat spełniania obowiązku nauki; wybór Oddziałowych Rad Rodziców.

2.

05.11.2021r.

Konsultacje z nauczycielami – po wcześniejszym umówieniu.

3.

10.12.2021r.

Przekazanie informacji  dotyczących wyników dydaktyczno-wychowawczych uczniów; przekazanie informacji  o przewidywanych niedostatecznych ocenach śródrocznych.

Spotkanie  rodziców uczniów klas 2 z przedstawicielami policji dotyczące profilaktyki uzależnień.

4.

21.01.2022r. Omówienie wyników  klasyfikacji śródrocznej.

5.

25.03.2022r.

Konsultacje z nauczycielami dla rodziców uczniów klas 1-2-3 (ponadpodstawowych) – po wcześniejszym umówieniu.

Przekazanie informacji  o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania uczniów klas 3 ponadgimnazjalnych.

6.

19.05.2022r.

(czwartek)

Przekazanie informacji  dotyczących wyników dydaktyczno-wychowawczych uczniów.

Przekazanie informacji  o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania uczniów klas 1-2-3 ponadpodstawowych.