Zebrania

Terminarz i tematyka spotkań z rodzicami

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

DATA TEMATYKA
01.09.2016r. Spotkanie rodziców uczniów klas 1 z Dyrektorem szkoły, Wicedyrektorami, Wychowawcami, Pedagogiem i Pielęgniarką.
23.09.2016r. Przedstawienie:organizacji roku szkolnego, zasad przeprowadzania egzaminu maturalnego (w klasach 3); wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów; kryteriów zachowania; informacji na temat spełniania obowiązku nauki. wybór Oddziałowych Rad Rodziców.
28.10.2016r. Przekazanie informacji o bieżących wynikach dydaktyczno-wychowawczych uczniów.
16.12.2016r Przekazanie informacji dotyczących wyników dydaktyczno-wychowawczych uczniów; przekazanie informacji o przewidywanych niedostatecznych ocenach śródrocznych.
20.01.2017r. Omówienie wyników klasyfikacji śródrocznej.
24.03.2017r. Przekazanie informacji o bieżących wynikach dydaktyczno-wychowawczych uczniów klas 1-2; przekazanie informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania uczniów klas 3; przypomnienie zasad przeprowadzania egzaminu maturalnego (w klasach 2 i 3).
18.05.2017r. (czwartek) Przekazanie informacji dotyczących wyników dydaktyczno-wychowawczych uczniów; przekazanie informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania uczniów klas 1-2.

Spotkanie rodziców z wychowawcą: 17.00 - 18.00

Spotkanie rodziców z nauczycielami poszczególnych przedmiotów: 18.00 - 19.00