Zebrania

Terminarz i tematyka spotkań z rodzicami

w roku szkolnym 2017/2018 

DATA

TEMATYKA

04.09.2017r.

Spotkanie rodziców uczniów klas 1 z Dyrektorem szkoły, Wicedyrektorami, Wychowawcami, Pedagogiem, Psychologiem i Pielęgniarką.

22.09.2017r.

 Przedstawienie: organizacji roku szkolnego, zasad przeprowadzania egzaminu maturalnego (w klasach 3), wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów, kryteriów zachowania, informacji na temat spełniania obowiązku nauki; wybór Oddziałowych Rad Rodziców. 

27.10.2017r.

Spotkanie  rodziców uczniów klas 2 z przedstawicielami policji dotyczące profilaktyki uzależnień.
Przekazanie informacji  o bieżących wynikach dydaktyczno-wychowawczych uczniów.

15.12.2017r.

Przekazanie informacji  dotyczących wyników dydaktyczno-wychowawczych uczniów; przekazanie informacji  o przewidywanych niedostatecznych ocenach śródrocznych.

02.02.2018r.

Omówienie wyników  klasyfikacji śródrocznej.

23.03.2018r.

Przekazanie informacji  o bieżących wynikach dydaktyczno-wychowawczych uczniów klas 1-2; przekazanie informacji  o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania uczniów klas 3;
przypomnienie zasad przeprowadzania egzaminu maturalnego
(w klasach 2 i 3).

17.05.2018r.

(czwartek)

Przekazanie informacji  dotyczących wyników dydaktyczno-wychowawczych uczniów; przekazanie informacji  o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania uczniów klas 1-2.

Spotkanie rodziców z wychowawcą: 17.00 - 18.00

Spotkanie rodziców z nauczycielami poszczególnych przedmiotów: 18.00 - 19.00