Organizacja roku szkolnego

KOMUNIKAT o dniach wolnych

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie zgodnie z §5. ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm. 1)) informuje uczniów i rodziców o dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019: 

02 listopada 2019 r.  – piątek  
02 maja 2019 r. – czwartek  
06 maja 2018 r. – poniedziałek - pisemny egzamin maturalny
z języka polskiego
07 maja 2018 r.  – wtorek - pisemny egzamin maturalny
z matematyki
08 maja 2018 r. – środa - pisemny egzamin maturalny
z języka angielskiego

Dyrektor II LO im. Mieszka I w Szczecinie
Jolanta Jastrzębska

 

 1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 104, poz. 965 i Nr 141, poz. 1362, z 2004 r. Nr 164, poz. 1716, z 2005 r. Nr 142, poz. 1191, z 2006 r. Nr 36, poz. 250, Nr 86, poz. 595 i Nr 141, poz. 999 oraz z 2010 r. Nr 2, poz. 4 i Nr 186, poz. 1245