Stypendium może zostać przyznane absolwentowi liceum i technikum (studentowi), posiadającemu świadectwo dojrzałości uzyskane w roku, w którym prowadzony jest nabór wniosków na stypendia, spełniającemu łącznie trzy warunki:

1) posiada wysokie osiągnięcia w nauce,

2) został przyjęty na uczelnię publiczną w Szczecinie na studia pierwszego stopnia lub na jednolite studia magisterskie, niezależnie od formy studiów, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,

3) zobowiązał się do kontynuowania nauki na uczelni publicznej w Szczecinie przez dwa lata na studiach pierwszego stopnia lub na jednolitych studiach magisterskich, niezależnie od formy studiów, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

Przez wysokie osiągnięcia w nauce należy rozumieć osiągnięcia studenta uzyskane w liceum lub technikum w konkursach i olimpiadach, w których student otrzymał tytuł finalisty lub laureata.

Maksymalna wysokość stypendium dla studenta wynosi 6 000,00 zł brutto. Liczba przyznanych stypendiów uzależniona jest od liczby złożonych wniosków na stypendia oraz środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Miasta Szczecin.

Nabór wniosków na stypendia zaplanowany jest w październiku 2018 roku. Informacje na temat programu udzielane są w Biurze Strategii pod numerem telefonu 91 435 11 64.